(0515) 331 921 funemint@degreiden.nl

Formatie schooljaar 2023-2024:

Groep 1a:                          Juf Susanne Smit en juf Sytske Altenburg-Joustra

Groep 1b:                           Juf Grietje Ouderkerken en juf Mariska de Boer

Groep 2:                           Juf Pietrik Brouwer en juf Tineke Smeding

Groep 3:                           Juf Zwaantje Greidanus en Mariska de Boer

Groep 4:                           Juf Ellen Hiemstra en juf Jeannet Bos

Groep 5:                           Juf Gustine Dantuma en juf Ellen Hiemstra

Groep 6:                           Juf Marjolein Ynema en juf Nynke de Groot

Groep 7:                           Juf Sabina Hoekstra en juf Naomi Gijzen

Groep 8:                           Juf Nynke Postma en juf Susanne Smit

 

Directeur:                          Jappie Groeneveld

Intern Begeleider:             Juf Anneke Sieswerda

Remedial Teaching:          Juf Marjolein Ynema, meester Jacob Stuiver

ICT-er:                               Jappie Groeneveld

Onderwijsassistenten:       Egbertine Visser , Carlos Kamphuis, Froukje van der Wal en Pytsje Bosma

Nijntje-beweegonderwijs:  Veronique Akkermans (sportcentrum V. Akkermans)