(0515) 331 921 funemint@degreiden.nl

Formatie schooljaar 2020-2021:

Groep 1:                           Juf Grietje Ouderkerken en juf Pytsje Bosma

Groep 2:                           Juf Pietrik Brouwer en juf Ellen Hiemstra

Groep 3:                           Juf Zwaantje Greidanus

Groep 4:                           Juf Ellen Hiemstra en juf Jeannet Bos

Groep 5:                           Juf Marjolein Ynema en juf Nynke de Groot

Groep 6:                           Juf Sabina Hoekstra en juf Froukje van der Wal

Groep 7:                           Juf Gustine Dantuma en juf Nynke Postma

Groep 8:                           Juf Nynke Postma en meester Martijn Werkhoven

Directeur:                          Jappie Groeneveld

Intern Begeleider:             Juf Anneke Sieswerda

Remedial Teaching:          Juf Marjolein Ynema

ICT-er:                               Jappie Groeneveld

Onderwijsassistent:           Egbertine Visser

Nijntje-beweegonderwijs:  Veronique Akkermans (sportcentrum V. Akkermans)

Vanaf april start Doutsje Brouwer als Lio-stagiaire in groep 6.